Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης
Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

 

Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΔΕΔ)

Το αντικείμενο της Δ/νσης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΔΕΔ) είναι η εποπτεία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), όσον αφορά τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισής τους, αλλά και την παρακολούθηση και  αξιολόγηση των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Παράλληλα, η  παρακολούθηση της επίδοσης των υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΕΔ, όπως και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η επεξεργασία και η εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης όπως εκάστοτε θεσμοθετούνται.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων
γ) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
άρθρο 24ΙΒ (ν.4496/2017)


 

Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας

Το αντικείμενο της Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας (ΔΕΠΕ) είναι η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών για τις μεθόδους πρόληψης που θεσμοθετούνται εθνικά ή που προτείνονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και η εφαρμογή τους στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, η εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων για την ανακύκλωση και των εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, η συμμετοχή του Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, και η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων για τα προγράμματα πρόληψης, τις δράσεις του Οργανισμού και τα
αποτελέσματα των δράσεων πρόληψης.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης
β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
άρθρο 24ΙΓ (ν.4496/2017)


 

Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

Το αντικείμενο της Δ/νσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (ΔΕΕ) είναι ο έλεγχος των οικονομικών παραγόντων (φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, υπόχρεοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεοι παραγωγοί και διαχειριστές αποβλήτων, ΟΤΑ Α'βαθμού) που εμπλέκονται στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, η τήρηση των προγραμμάτων αυτών, όπως επίσης και των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και του
δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων (παραβάσεων), όπως επίσης και η εισήγηση για κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμορφώσεων.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
άρθρο 24ΙΔ (ν.4496/2017)


 

Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Η Δ/νση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής (ΔΟΔΥΠ) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού
β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών
γ) Τμήμα Προμηθειών
δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και
ε) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
άρθρο 24ΙΑ (ν.4496/2017)

Κοινοποίηση