Ο Ε.Ο.ΑΝ. διαρθρώνεται σε μία (1) Γενική Διεύθυνση και έξι (6) Διευθύνσεις

  1. Διεύθυνση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
  2. Διεύθυνση Α’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Α’ ΠΔΕΠ)
  3. Διεύθυνση Β’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Β’ ΠΔΕΠ)
  4. Διεύθυνση Γ’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Γ’ ΠΔΕΠ)
  5. Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου
  6. Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών,

β) Τμήμα Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης,

γ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,

δ) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


2. Η Διεύθυνση Α’ ΠΔΕΠ συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣΣ), Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ), Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

β) Τμήμα Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Ελαστικά Οχημάτων, Λιπαντικών Ελαίων, Φαρμακευτικών Προϊόντων, Γεωργικών Πλαστικών και των Πλαστικών Προϊόντων Μιας Χρήσης (ΠΠΜΧ)


3. Η Διεύθυνση Β’ ΠΔΕΠ συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

β) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, Στρωμάτων Ύπνου, Ειδών Επίπλωσης Παιχνιδιών και Αθλητικού Εξοπλισμού


4. Η Διεύθυνση Γ’ ΠΔΕΠ Συστήματος επιστροφής εγγύησης υπάγεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Παρακολούθησης ΣΕΔ Συστήματος Συσκευασιών και ΣΣΕΔ Συστήματος επιστροφής εγγύησης

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Συστήματος και Συστήματος επιστροφής εγγύησης.


5. Η Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ. και συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Έρευνας και Μητρώου Παραγωγών,

β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού


6. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Α’ Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

β) Τμήμα Β’ Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

Κοινοποίηση