Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, καθώς και από εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου* του Ε.Ο.ΑΝ. έχει σήμερα ως εξής:

 1. Νικόλαος Χιωτάκης, Πρόεδρος ΔΣ, Γεωπόνος, με αναπληρωτή το Δημήτριο Βέργαδο, Χημικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ιωάννης Παντελεάκης, Τακτικό Μέλος, Διαχειριστής Ακινήτων, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Καπετανάκη, Περιβαλλοντολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Χρήστος Κάππας, Τακτικό Μέλος, Μαθηματικός, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Κουτσογιαννάκη, Φυσικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Παναγιώτης Αλεξανδρής, Τακτικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Νικολοπούλου, Πολιτική Επιστήμονα, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 5. Αικατερίνη Πετρίτση-Μουράντ, Τακτικό Μέλος, Φαρμακοποιός-πρ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Λεονταρίτου, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 6. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Τακτικό Μέλος, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών, με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Σιαράπη, Ειδική Σύμβουλο Υπουργού Εσωτερικών, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Δημήτριος Χρόνης, Τακτικό Μέλος, Οικονομολόγος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φραγκούλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 8. Νικόλαος Μελετίου, Τακτικό Μέλος, Δήμαρχος Ασπροπύργου, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Χαιρέτη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ηρακλείου, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
 9. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Αγνιάδη, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
 10. Αχιλλέας Πληθάρας, Τακτικό Μέλος, Περιβαλλοντολόγος, με αναπληρώτρια την Αντιγόνη Δαλαμάγκα, Περιβαλλοντολόγο, ως κοινοί εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 11. Ιωάννης Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομολόγος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Κορίλλη, Χημικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 


*Υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ/7.12.2018) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019),

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./4.5.2020)

αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Κοινοποίηση