Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που υπάγονται στο πλαίσιο του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει.

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2939/2001, αρχικά  ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), και μετονομάστηκε  στη συνέχεια με το άρθρο 46 του ν. 4042/2012 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – Ε.Ο.ΑΝ.».

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των μέτρων και προγραμμάτων αυτών.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στρατηγικοί στόχοι του Ε.Ο.ΑΝ. σε ανάλυση του σκοπού του αποτελούν:

  1. Μείωση δημιουργίας αποβλήτων μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων πρόληψης, που αφορούν στα στάδια του σχεδιασμού και της κατανάλωσης ενός προϊόντος.
  2. Προώθηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, που αφορούν στην οργάνωση όλων των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.
  3. Διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων όλων των εμπλεκομένων φορέων.
  4. Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση και ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Οργανισμού
  5. Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού.
Κοινοποίηση