«Ο ΕΟΑΝ με στρατηγικό προσανατολισμό την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, θέτει τα θεμέλια για την προώθηση και επίτευξη πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής ανακύκλωσης μεακρογωνιαίο λίθο την «διαλογή στην πηγή».

Ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Δήμων, Περιφερειών και Πολιτών, ο ΕΟΑΝ ενθαρρύνει και διασφαλίζει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σύγχρονης ανακύκλωσης με γνώμονα, εκτός των άλλων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διάδραση με στόχο την ουσιαστική μετάβαση στην κυκλική οικονομία και την αποτελεσματικότερη επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων, με πρωταγωνιστή τον πολίτη και σεβασμό στο περιβάλλον»

Ευάγγελος Καραμίντζιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 


Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στο σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, είναι μια μεγάλη πρόκληση τόσο για την ΕΕ όσο και για τη χώρα μας. Αποτελεί σαφώς βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ως ο βασικός φορέας υλοποίησης της νέας αυτής εθνικής στρατηγικής  για την κυκλική οικονομία, οφείλει να προχωρήσει ενεργά στην  εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση  των αποβλήτων, να διασφαλίσει τη συνέργεια και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να επιτύχει ιδιαίτερα απαιτητικούς στόχους.

Στον ΕΟΑΝ οφείλουμε να εργαστούμε στοχευμένα  προς την κατεύθυνση ενός πλαισίου προαγωγής της κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα συνδυάζει κανονιστικές πρωτοβουλίες, έρευνα και καινοτομία, κίνητρα και αντικίνητρα, ανταλλαγή πληροφοριών, σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου. Παράλληλα καλούμαστε να εστιάσουμε στη καλλιέργεια και την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στο ευρύ κοινό όσο και τους επιμέρους φορείς για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων μας.

Φιλοδοξούμε να επενδύσουμε σε νέα μοντέλα διαχείρισης, νέες συμπεριφορές που αποσκοπούν στην επίτευξη κοινωνιών που κάνουν αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνιών «μηδενικών αποβλήτων».

Δρ. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ε.Ο.ΑΝ.

 


Κοινοποίηση