Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά,β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.(παρ. 16, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris