ΦΩΤΟ του Justin Hofman από National Geographic Exhibition
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/904 για τα Πλαστικά Προϊόντα Μιας Χρήσης (ΠΠΜΧ) στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, προστατεύοντας τις θάλασσες, τα έμβια όντα και φυσικά την ανθρώπινη υγεία. Εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που καλύπτουν την κατανάλωση, τη διάθεση στην αγορά, τη σήμανση και την ευθύνη του παραγωγού και πρέπει να ενταχτεί στην εθνική νομοθεσία έως τον Ιούλιο του 2021.Οι στόχοι της Οδηγίας:

Α. Η πρόληψη και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα που προέρχονται από ορισμένα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη

Β. Η προώθηση της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα, προϊόντα και υλικά

 

Η οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4736/2020 για τα Πλαστικά Προϊόντα Μιας Χρήσης.

 


Κοινοποίηση