Ενημερωτικό φυλλάδιο πλαστικής σακούλας 2021

Πληροφορίες για Εμπόρους/Διακινητές/Παραγωγούς

Έμπορος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους καταναλωτές, κατά την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια του εμπόρου περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους (ή ανοιχτούς) δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη αλλά επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο)

Παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω των διακινητών/διανομέων ή των εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Διακινητής / διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο διακινητής / διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς μπορεί να είναι και παραγωγός.


Υποχρεώσεις Παραγωγών Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς

Όλοι οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται

 1. να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεί ο ΕΟΑΝ (από 1.1.2018)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο ΕΜΠΑ, θα πρέπει προηγούμενα ο υπόχρεος να έχει συνάψει σύμβαση με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ή να έχει οργανώσει ο ίδιος Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφή του στο ΕΜΠΑ, ο υπόχρεος λαμβάνει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ), τον οποίο έχει υποχρέωση να αναγράφει τόσο πάνω στο σώμα της σακούλας όσο και σε όλα τα παραστατικά πώλησης. Η εγγραφή στο ΕΜΠΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του και για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 1. να διαθέτει στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση
 2. να παρέχει κάθε χρόνο (1ο τρίμηνο του επόμενου χρόνου) στον ΕΟΑΝ διακριτά στοιχεία για τον αριθμό και τις ποσότητες των κατηγοριών σακουλών μεταφοράς που εισήγαγε στην αγορά.


Υποχρεώσεις Διακινητών Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς

Ο διακινητής πλαστικών σακουλών μεταφοράς οφείλει να διακινεί στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν σήμανση


Υποχρεώσεις Εμπόρων Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς

Οι έμποροι που διαθέτουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς οφείλουν:

α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

β) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

γ) όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν σήμανση.

Το περιβαλλοντικό τέλος αποδίδεται ανά τρίμηνο μέσω των φορολογικών στοιχείων, όπως ο ΦΠΑ, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Σήμανση Πλαστικής Σακούλας

Όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, φέρουν σήμανση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τόπος παραγωγής (αναγράφεται η χώρα παραγωγής),
 • ημερομηνία παραγωγής (αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής είτε ως ηη/μμ/εε είτε ως μμ/εεεε),
 • Αριθμός Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ), (αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός εγγραφής του «παραγωγού πλαστικής σακούλας μεταφοράς» στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ.),
 • Σειριακός αριθμός (δεν προσδιορίζεται στη νομοθεσία η περιεχόμενη στο σειριακό αριθμό πληροφορία).Ενημέρωση καταναλωτή

 • Σε όλα τα σημεία λιανικής πώλησης που διατίθενται πλαστικές σακούλες μεταφοράς που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας στην οποία να αναφέρεται ότι:

  «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (15 – 50 μm) υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (0.07€+ΦΠΑ) με σκοπό τη μείωση χρήσης τους» (από 1.1.2019 έως 31.12.2020)

  «Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς (πλην των βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων) υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (0.07€+ΦΠΑ) με σκοπό τη μείωση χρήσης τους» (από 1.1.2021)

 • Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν αν οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που τους διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, περίπτερα φέρουν σήμανση.
 • Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν τη χρέωση του περιβαλλοντικού τέλους στα παραστατικά αγοράς

 

Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μm), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος υπόκεινται σε τιμολόγηση (δηλ. χρεώνονται).

Περιβαλλοντικό Τέλος για την Πλαστική Σακούλα

Η Ελλάδα συμμορφούμενη με την Οδηγία 2015/720 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε συγκεκριμένα μέτρα για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, μέσω της τροποποίησης του ν.2939/2001 με τον ν.4496/2017 και της ΚΥΑ 18036/952/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4685/2020 από 1.1.2021 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των επτά (7) λεπτών προ ΦΠΑ.

Με την Εγκύκλιο Ε126087_4682/30.12.2020_το ΥΠΕΝ διευκρινίζει ότι:

“από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται οι πλαστικές συσκευασίες οι οποίες προορίζονται να πληρούνται από το προσωπικό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών, χρησιμοποιούμενες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ως πρωτογενείς συσκευασίες χύδην τροφίμων” (κρέατα, τυριά, αλίπαστα, κλπ).

Όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς – εκτός από τις βιοαποδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες – υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος.

Το περιβαλλοντικό τέλος μια επιχείρηση οφείλει να το αναγράφει σαφώς στην απόδειξη λιανικής πώλησης και να το αποδίδει ανά τρίμηνο προς την ΑΑΔΕ

Οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το περιβαλλοντικό τέλος είναι τα αδειοδοτημένα περίπτερα και οι υπαίθριες και λαϊκές αγορές

Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αποδίδεται στο κράτος και «επιστρέφεται» στον πολίτη μέσω συγκεκριμένων ενεργειών του ΕΟΑΝ.

Σχετική νομοθεσία

Κοινοποίηση