Λαμβανοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τη με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Γ.ΕΓΚΡ./110/8470 (ΣΧΕΤ. 9253») απόφαση της επιτροπής ΠΥΣ του αρ. 33/2006 αρ. 2 παρ. 1 με θέμα «Έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 3. Την παρ. 2, του αρθ. 43, του ν. 4194/2013 (Α΄208/27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων» «Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7, του αρθρ.60, του ν.4370/2016 (Α’ 37/07.03.2016).
 4. Τη με  αριθμ.  11/14.04.2021  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΕΟΑΝ  με  τίτλο

«Τροποποίηση της με αρ. 173.1/26.10.2020 απόφασης ΔΣ με τίτλο «Έγκριση κάλυψης θέσης Νομικού Συμβούλου του Ε.Ο.ΑΝ.»».

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρωση μίας (1) θέσης νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ως ισχύει.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω νομικού συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2939/2001 ως ισχύει.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του ΕΟΑΝ, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 179.11/14.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ τα απαραίτητα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση καθορίζονται ως κάτωθι:

 1. Να είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.
 2. Να διαθέτει  πτυχίο  Νομικής  Σχολής  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  της  Ελλάδας  ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.
 3. Να διαθέτει εμπειρία στη νομοτεχνική επεξεργασία νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.
 4. Να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως σύνταξη γνωμοδοτήσεων, παράσταση σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, δημόσιου λογιστικού, υπαλληλικά / μισθολογικά θέματα.
 5. Να έχει άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 6. Να μη συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] σε αποκλειστική ημερομηνία έως την Μ. Τρίτη 27.04.2021 και ώρα 17.00 αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή αίτηση χορήγησής του όπου θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην υπηρεσία έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν έχει άλλη έμμισθη θέση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα λαμβάνοντας πάγια περιοδική αμοιβή από αυτό.
 4. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.)

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε στη με αριθμό 179.11/14.04.2021 Απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ

Νικόλαος Χιωτάκης

 

Πρόσκληση για κάλυψη θέσης Νομικού Συμβούλου στον ΕΟΑΝ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris