Το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον(παρ. 12, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris