Ο ΕΟΑΝ αποτελεί τον κομβικό φορέα υλοποίησης των μέτρων και δράσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως 18.3.2021 http://www.opengov.gr/minenv/?p=11637

Αρμοδιότητες που προβλέπονται:

Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όλων των δράσεων και μέτρων πρόληψης που προβλέπονται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), καθώς και της συμπερίληψης του κόστους των δράσεων πρόληψης στον προσδιορισμό των χρηματικών εισφορών των παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 4Β παρ. 5 του Ν. 2939/2001. ▪ Συνεργασία με το ΥΠΕΝ για την υλοποίηση του οριζόντιου πλαισίου ευαισθητοποίησης και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη για τα ρεύματα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση και διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για την αλλαγή των εταιρικών προτεραιοτήτων και των καταναλωτικών προτύπων και συμπεριφορών ▪ Αδειοδότηση ΣΕΔ για τα νέα ρεύματα που θα υπάγονται σε εναλλακτική διαχείριση (πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων) ▪ Διάδοση καλών πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την πρόληψη, ενθάρρυνση της μείωσης των συσκευασιών, της πρόληψης, της μείωσης στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης, με παράλληλη προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης ▪ Συμπερίληψη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού και πρόληψης στη διαμόρφωση των χρηματικών εισφορών των παραγωγών, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ ▪ Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας όπου απαιτείται, καθώς και πρακτικών επαναχρησιμοποίησης και οικολογικού σχεδιασμού για ρεύματα ενδιαφέροντος (ΑΕΚΚ, ΗΗΕ, κλπ.)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris