Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 29/3-12/4 τίθεται το «Νέο Σχέδιο
Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία - Οδικός Χάρτης» από τον Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο Αραβώση 

 

Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους άξονες :
. Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική
. Βιώσιμη κατανάλωση
. Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία
. Οριζόντιες δράσεις
. Ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά
προτεραιότητα
Ειδικότερα περιλαμβάνονται 65 δράσεις για την περίοδο 2021-2025, οι οποίες
αναφέρονται με χρονικό ορίζοντα, σύντομη περιγραφή και αρμόδιους φορείς. Από
αυτές οι:
α) 43 αφορούν τις βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας , παραγωγή,
κατανάλωση, απόβλητα και οριζόντια θέματα ( όπως διακυβέρνησης κα).
β) 22 αφορούν βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά
προτεραιότητα.

 

Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία
<http://www.opengov.gr/minenv/?p=11650> - Οδικός Χάρτης (λινκ)

 
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris