Τροποποίηση  του  Παραρτήματος  II  του  άρθρου  18  του  Π.Δ.  116/2004  (Α’  81),  όπως  ισχύει,  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  2017/2096/ΕΕ  «για  την  τροποποίηση  του  παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για  τα  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris