Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

 

2023.02.22_ΦΕΚ-144_ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-18857-1813_Τροποποίηση_ΔΣ

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris