Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12- 2018), όπως ισχύει.

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-65706_4190_ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris