Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018).

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris