ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018

απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως ισχύει.

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris