ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/ 88395/11229/4-12-2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-10032725_ΦΕΚ-69-ΥΟΔΔ_7.2.2022

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris