Ο νόμος αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris