Όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.4042/2012, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.(παρ. 3, άρθρο 2, ΠΔ 116/2004)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris