EOAN - Ιστοσελίδα Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
2108647420

Home » Archive

Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ 116/2004 (Α’ 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους». Συνημμένο
Read more