• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LIFE REWEEE
  Δημιουργήθηκε στις 2019-08-09

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)
  Δημιουργήθηκε στις 2019-03-05

  Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  και αντικείμενο: «Παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)», διάρκειας 12 μηνών και εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως 28.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε.Δ.
  Δημιουργήθηκε στις 2019-01-07

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:  

  «Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 40.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ»

  Ο Ε.Ο.ΑΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.):

  ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2011 έως και 2017,

  ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. Re-Battery Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012 έως και 2017.

  Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών 24/01/2019

  Κείμενο Διακήρυξης (συνημμένο)

  Διευκρινίσεις μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων

  1. Δημοσιευμένες Εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ της διακήρυξης υπάρχουν στις Ιστοσελίδες των εταιρειών https://www.sydesys.gr/ και http://www.rebattery.gr/profile/ και παλιότερες στα αντίστοιχα ΦΕΚ ΤΕΥΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
  2. Η διάρκεια του διαγωνισμού και τα όρια που τίθενται προκύπτουν από τις ανάγκες του Οργανισμού και έχουν προκύψει από την εμπειρία του Οργανισμού σε παρόμοιους ελέγχους Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  3. Η παράταση δεν επηρεάζει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου» και«Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης (…)» που περιλαμβάνει και τη διαδικασία της παράτασης κατά την παρα. 6.2.2.
  4. Οι εκθέσεις ελέγχου προς εταιρείες σχετικά με τον προσδιορισμό και απόδοση εισφοράς προς Συλλογικό Σύστημα Εναλλ.Διαχείρισης περιλαμβάνονται στην έννοια των απαιτήσεων για Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ως η §2.2.5 της διακήρυξης.
  5. Απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης §2.2.7.2 ενότητα Β.4 «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: … • Στοιχεία τεκμηρίωσης της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής, τιμολόγια παροχής υπηρεσίας).»

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.
  Δημιουργήθηκε στις 2018-12-12

  Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα συνεδριάσει δημόσια για την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων Ε.Ο.ΑΝ.

  Ο  Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χώρων γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από  800 έως 865 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), που θα ευρίσκονται σε ενιαίο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και θα ανήκουν κατά προτίμηση σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλησίον ΜΕΤΡΟ, για την στέγαση των υπηρεσιών του.

  Αρχείο: Διακήρυξη Μίσθωσης Γραφείων

  Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Απαιτούμενοι Χώροι Γραφείων

  Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Απαιτήσεις σε υποδομές ΤΠΥ

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Δημιουργήθηκε στις 2018-03-28

  Αντικείμενο  του διαγωνισμού είναι ο προσδιορισμός της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), τόσο κατά βάρος όσο και κατ΄όγκο, που παράγονται σε τρεις περιοχές της Ελληνικής επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές είναι:

  • το λεκανοπέδιο Αττικής, όπου διαμένει μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
  • ένας αστικός δήμος της περιφέρειας μεταξύ των Δήμων: Λάρισας, Λαμίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και
  • ένας νησιωτικός δήμος με τουριστική δραστηριότητα μεταξύ των Δήμων: Κω, Μυκόνου, Θήρας και Πάρου.

  Ο προσδιορισμός της σύστασης των ΑΣΑ σε επιμέρους υλικά θα γίνει με τη μέθοδο των Δειγματοληψιών και Αναλύσεων σε ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα και με δομημένη και επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

  Οι δειγματοληψίες θα λάβουν χώρα σε δύο διαφορετικές εποχές του έτους, μεταξύ των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε η θερινή περίοδος.

  Αρχείο: ΤΕΥΔ για Διαγωνισμό Σύστασης ΑΣΑ 2018

  Αρχείο: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης των ΑΣΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο: Τεύχος Διακήρυξης
  Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών

 • Προσφορά για συστημάτα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Μισθοδοσίας του ΕΟΑΝ
  Δημιουργήθηκε στις 2017-12-18

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επέκταση λειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Μισθοδοσίας του ΕΟΑΝ

  Κύριοι

  Στον ΕΟΑΝ λειτουργούν επί σειρά ετών τα εξής πληροφοριακά συστήματα:

  -              Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite»

  -              Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας «Paybrain»

  Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 101.7.1/15.11.207 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., λόγω  της ένταξης του Οργανισμού στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, υπάρχει η ανάγκη για την επέκταση της λειτουργικότητας των εν λόγω συστημάτων, αναφορικά με την αυτόματη ανάρτηση συγκεκριμένων πράξεων οικονομικού περιεχομένου στο σύστημα Διαύγεια αλλά και την πληρωμή του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Αναλυτικές προδιαγραφές επί των προαναφερθέντων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 3995,00ευρώ

  Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική προσφορά στο πρωτόκολλο του ΕΟΑΝ μέχρι τις 18/12/2017.

  Με εκτίμηση

   

  Δ.Πολιτόπουλος

  Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.

 • Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)
  Δημιουργήθηκε στις 2017-12-05

  Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.), για διάρκεια  12 μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης/εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως 28.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΑΑ 2012 - 2016
  Δημιουργήθηκε στις 2017-10-13

  Διενέργεια Έκτακτου Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) συσκευασιών, ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., με δ.τ. ΕΕΑΑ Α.Ε.,  για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, για λογαριασμό του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 35000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

  Αρχείο: ΤΕΥΔ για Οικονομικό-Διαχειριστικό Έλεγχο ΕΕΑΑ 2013-2016

  Επισυναπτόμενο αρχείο: Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Δημιουργήθηκε στις 2017-10-04

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ε.Ο.ΑΝ. για ένα (1) έτος» 

  Καταληκτική ημερομηνία: 13/10/2017

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Δημιουργήθηκε στις

  Για λόγους εξυπηρέτησης των υποψηφίων αναδόχων γίνεται ανάρτηση των εγγράφων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και της Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή(word).

  Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι :

  1.Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της Παραγράφου 2.2.5, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους ικανότητα προσκομίζοντας τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία :

  α) Όταν είναι Νομικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανεισμός τους δεν υπερβαίνει το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.

  β) Όταν είναι φυσικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το εισόδημα τους των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων είναι κατ' έτος μεγαλύτερο από το εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών.

  2.Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Παραγράφου 2.2.6, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν στις στήλες «Ανθρωπομήνες» και «Ποσοστό συμμετοχής» το κατά την κρίση τους ποσοστό (π.χ 65%) με το οποίο θα συμμετέχει το κάθε μέλος της Ομάδας Έργου στη συνολική εκτέλεση του Έργου.

  3.Αναφορικά με τον πίνακα αναπροσαρμογής τιμής του Συγκεντρωτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, καθώς δεν προβλέπονται υπηρεσίες με αναπροσαρμογή τιμής δεν απαιτείται η συμπλήρωση.