Νομοθεσία, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα

 1. Γενικά
  • ΦΕΚ 182/2016

   Διορθώσεις

   Διόρθωση του ΦΕΚ 178/2016 το οποίο τροποποιεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ.

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • ΦΕΚ 178/2016

   ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

   Αριθμ. οικ. 15033 Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • ΦΕΚ 872/2015

   Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

   Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ως ακολούθως:

   (Διαβάστε το επισυναπτόμενο) 

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01)

   Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.

   Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01)
  • ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016)

   Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

   Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.

   ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016)
  • Συγκρότηση ΔΣ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

   Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ. 51515 / 26 - 11-2015. Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  με ΑΔΑ: Ω3Β74653Π8-Ξ5Ξ

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Νόμος 4296, ΦΕΚ 214/2-10-2014

   Στο Νόμο 4296, ΦΕΚ 214/2-10-2014 και στα άρθρα Δωδέκατο, Δέκατο Τέταρτο και Δέκατο Πέμπτο, μειώνεται η απαιτούμενη προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης των υποψηφίων γενικών διευθυντών του ΕΟΑΝ από 10 σε 5 έτη τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πλήρων συσκευασιών από παραγωγούς μη εγγεγραμμένους σε ΣΕΔ, και εξομοιώνεται η μη ανανέωση έγκρισης ΣΕΔ με την ανάκληση άδειας ως προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 2939/01.

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • YA 23153 ΦΕΚ 174/ ΥΟΔΔ/ 18.4.2013

   Τροποποίηση της 20878/26−4−2012 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

   YA 23153 ΦΕΚ 174/ ΥΟΔΔ/ 18.4.2013
  • ΦΕΚ Αρ. 216 / Υ.Ο.Δ.Δ./30.04.2012 (σχ.ΑΔΑ: Β49ΚΟ-Ζ6Β)

   Συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.

   ΦΕΚ Αρ. 216 / Υ.Ο.Δ.Δ./30.04.2012
  • ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β/5.3.09)

   Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ).

   ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β/5.3.09)
  • ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004)

   Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων.

   ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004)
  • ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916 Β/24.12.2004)

   Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες 

   ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916 Β/24.12.2004)
  • ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08)

   Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).

   ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08)
  • ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α /31.7.08)

   Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού.

   ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α /31.7.08)
  • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003)

   Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

   ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003)
  • Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012)

   Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Στο Άρθρο 46 η μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/23.06.2010)

   Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

   Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/23.06.2010)
  • ΦΕΚ 538/Β/22-02-2017

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης

   «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλ- λακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν», (Β’2454).

   Επισυναπτόμενο αρχείο

  Hide

 2. Συσκευασίες και Απόβλητα Συσκευασίας
  • ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β/2.3.2007)

   Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων σύμφωνα με το ν. 2939/2001 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ

    

   ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β/2.3.2007)
  • ΚΥΑ 8197/90920 (ΦΕΚ 1883/Β/1-8-2013)

   Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
   Ειδικότερα το Άρθρο 29 "Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων"

   ΚΥΑ 8197/90920 (ΦΕΚ 1883/Β/1-8-2013)
  • 2005/C 44/13 Ανακοίνωση της Επιτροπής

   Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

   2005/C 44/13 Ανακοίνωση της Επιτροπής
  • 2006/340/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

   2006/340/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • 2005/270/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

   2005/270/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • 2001/524/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Σχετικά µε τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

   2001/524/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • 2001/171/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

   2001/171/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • 1999/177/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

   1999/177/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • 1997/129/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

   Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών

   1997/129/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • Οδηγία 2004/12/ΕΚ

   Τροποποίηση Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τον καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση και ανακύκλωση κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων των συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών

   Οδηγία 2004/12/ΕΚ
  • Οδηγία 94/62/ΕΚ

   Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

   Οδηγία 94/62/ΕΚ
  • KYA 54461/1779/E.103 (ΦΕΚ 2500/B/4-10-2013)

   Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ΄αρίθμ.9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ. Β'), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ "για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας" της Ευρωπαικής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013

   KYA 54461/1779/E.103 (ΦΕΚ 2500/B/4-10-2013)

  Hide

 3. Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους
  • KYA 186921/1876/30-10-2016

   ΦΕΚ 3846 Β

   Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 42666/1345/2013 κοινής υπουρ- γικής απόφασης (Β΄ 1879), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/774/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 11560/22-2-13

   Διαχείριση μη μεταλλικού υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό (shredder) OTKZ / AHHE

   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 11560/22-2-13
  • ΚΥΑ 15540/548/E103

   Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ 116/2004

    

   ΚΥΑ 15540/548/E103
  • 2008/689/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

   Περί τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 


   2008/689/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2005/673/EK: Απόφαση του Συμβουλίου

    Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


   2005/673/EK: Απόφαση του Συμβουλίου
  • 2005/438/EK: Απόφαση της Επιτροπής

    Για τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


   2005/438/EK: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2005/437/EK: Απόφαση της Επιτροπής

    Με την οποία καταργείται η απόφαση 2005/63/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 


   2005/437/EK: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2005/293/EK: Απόφαση της Επιτροπής

   Για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης /ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


   2005/293/EK: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2005/63/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

    Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 


   2005/63/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2003/138/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

    Για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


   2003/138/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2002/525/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

    Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 


   2002/525/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2002/151/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

    Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους


   2002/151/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • 2001/753/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής

    Σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών περί της εφαρμογής της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


   2001/753/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής
  • Οδηγία 2008/33/ΕΚ

   Για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

   Οδηγία 2008/33/ΕΚ
  • Οδηγία 2008/112/ΕΚ

   Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 

   Οδηγία 2008/112/ΕΚ
  • Οδηγίας 2000/53/ΕΚ

   Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

   Οδηγίας 2000/53/ΕΚ
  • ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α)

   Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος τους κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.


   ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α)

  Hide

 4. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
  • ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α)

    Μέτρα, όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.


   ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α)

  Hide

 5. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων
  • ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α)

    Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων.


   ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α)
  • Οδηγία 75/439/ΕΟΚ

   Περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων


   Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
  • Οδηγία 87/101/ΕΟΚ

   Για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ

   Οδηγία 87/101/ΕΟΚ

  Hide

 6. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών
  • ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010)

   Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών


   ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010)
  • Οδηγία 2006/66/ΕΚ

   Σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ


   Οδηγία 2006/66/ΕΚ
  • Οδηγία 2008/103/ΕΚ

    Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά

   Οδηγία 2008/103/ΕΚ
  • Οδηγία 2008/12/ΕΚ

    Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή


   Οδηγία 2008/12/ΕΚ
  • 2008/763/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

    Για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ, κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες


   2008/763/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής
  • Απόφαση 2009/603

   για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

   Απόφαση 2009/603
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΕ ) αριθ. 493/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Για καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης και των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΕ ) αριθ. 493/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • KYA 39200/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 - ΦΕΚ τ.Β' 2057 18/9/2015

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων−κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013

   ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής. 

   Επισυναπτόμενο αρχείο

  Hide

 7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  • Απόφαση 2005/618/EK

   Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2005/618/EK
  • Απόφαση 2006/691/ΕΚ

   Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2006/691/ΕΚ
  • Απόφαση 2006/690/ΕΚ

   Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2006/690/ΕΚ
  • Απόφαση 2006/310/ΕΚ

   Για τροποποίηση, με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2006/310/ΕΚ
  • Απόφαση 2008/385/ΕΚ

   Για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2008/385/ΕΚ
  • Απόφαση 2005/717/ΕΚ

   Για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2005/717/ΕΚ
  • Απόφαση 2005/747/ΕΚ

   Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

   Απόφαση 2005/747/ΕΚ
  • Οδηγία 2008/35/ΕΚ

   Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Οδηγία 2008/35/ΕΚ
  • Οδηγία 2002/95/ΕΚ

   Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

   Οδηγία 2002/95/ΕΚ
  • Οδηγία 2003/108/ΕΚ

   Για τροποποίηση οδηγίας 2002/96 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών κοικοκυριών

   Οδηγία 2003/108/ΕΚ
  • Οδηγία 2011/65

   Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

   Οδηγία 2011/65
  • ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)

   Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α)

   Τροποποίηση ΠΔ 117/2004

   ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α)
  • Απόφαση 2006/692/ΕΚ

   Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

   Απόφαση 2006/692/ΕΚ
  • ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α)

   Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 & 2002/96

   ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α)
  • ΥΑ αρ.οικ. 133480

   Τροποποιηση ΠΔ 117/2004

   ΥΑ αρ.οικ. 133480
  • Ν. 4257, ΦΕΚ 93/14-4-2014

   Στο Ν. 4257, ΦΕΚ 93/14-4-2014, αναφέρεται ότι επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, η σύναψη σύµβασης µε εταιρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε αντικείµενο την περισυλλογή α) εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, και β) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Οδηγία 2012/19/ΕΕ

   σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

   Οδηγία 2012/19/ΕΕ
  • Οδηγία 2002/96/ΕΚ

   Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

   Οδηγία 2002/96/ΕΚ

  Hide

 8. Επικίνδυνα Απόβλητα
  • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β)

   Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ


   ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β)
  • ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β)

   Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων


   ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β)
  • ΚΥΑ 7589/731/2000

   Για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων

   ΚΥΑ 7589/731/2000

   ΚΥΑ 7589/731/2000
  • ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’)

   Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)


   ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’)

  Hide

 9. Διασυνοριακή Μεταφορά Αποβλήτων
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1013/2006

   Για τις μεταφορές αποβλήτων.

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1013/2006
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1379/2007

   Για την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας.

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1379/2007
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 669/2008

   Για τη συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων.

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 669/2008
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1418/2007

   Σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων.

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1418/2007
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 740/2008

   Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εξαγωγή αποβλήτων σε ορισμένες τρίτες χώρες

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 740/2008

  Hide

 10. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
  • ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010)

   Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

   ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010)

   ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010)
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 4834/25-1-13

   Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)

   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 4834/25-1-13
  • Απόφαση 2011/753/ΕΕ

   Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

   Απόφαση 2011/753/ΕΕ
  • Νόμος 4280, ΦΕΚ 159 Α' /8-8-2014

   Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών.

   Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

   (Στο άρθρο 52 παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ΣΕΔ σε ανενεργά μεταλλεία  και  λατομεία).

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Ν. 4030, ΦΕΚ 249 Α΄/25-11-2011

   Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (άρθρο 40: Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))

   Επισυναπτόμενο αρχείο
  • Ν. 4042, ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2012

   Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

   Επισυναπτόμενο αρχείο

  Hide

 11. Πράσινα Σημεία

  Hide