ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Για λόγους εξυπηρέτησης των υποψηφίων αναδόχων γίνεται ανάρτηση των εγγράφων της Οικονομικής Προσφοράς και του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή(word) και σε πλήρη ανάπτυξη όλων των πεδίων τα οποία δεν φαίνονται στο κείμενο της Διακήρυξης(σε μορφή pdf).

(Βλ. γραμμή 8 οικονομικής προσφοράς)Επισυναπτόμενο αρχείο