ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


28 Ιουν 2017Σας γνωρίζουμε ότι για υπηρεσιακούς λόγους η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού Καθαριότητας (υπ. αριθμ. πρωτ. 1222 /15-6-2017 της σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού), μετατίθεται για τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 τις ίδιες ώρες, ήτοι έως τις 10:00 π.μ. για εμπρόθεσμη υποβολή φακέλων συμμετοχής και στις 11:00 π.μ. για τη διαδικασία έναρξης αποσφράγισης προσφορών.