ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


05 Ιουλ 2017Για λόγους εξυπηρέτησης των υποψηφίων αναδόχων γίνεται ανάρτηση των εγγράφων της Οικονομικής Προσφοράς και του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή(word).Επισυναπτόμενο αρχείο