ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΑΑ 2012 - 2016


13 Οκτ 2017

Διενέργεια Έκτακτου Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) συσκευασιών, ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., με δ.τ. ΕΕΑΑ Α.Ε.,  για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, για λογαριασμό του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 35000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Αρχείο: ΤΕΥΔ για Οικονομικό-Διαχειριστικό Έλεγχο ΕΕΑΑ 2013-2016

Επισυναπτόμενο αρχείο: Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Επισυναπτόμενο αρχείο