ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2939/2001


09 Νοε 2017Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλα-
κτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/
ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.Επισυναπτόμενο αρχείο