Το παρακάτω ενημερωτικό περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το Εθνικό Μητρώο Πραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) που αφορά τις επιχειρήσεις.