Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


01 Μαρ 2019Εφαρμογή της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014

Όπως ορίζεται στο ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ελληνική έκδοση

Αγγλική έκδοση