Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (…) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4819/2021

ΦΕΚ Α 193 20.10.2021 (Ν4843 2021)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris