Ο Οργανισμός οργανώνει και διενεργεί ελέγχους με σκοπό:

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στο σύνολό τους,

β) την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων δεδομένων από τους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/ διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης (σε συσκευασίες όπως και σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς)

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, των όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από τη σύμβαση με τους φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων

θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού των όρων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται στον Ν. 4496/17

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον Ν.4496/17.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του Οργανισμού, σύμφωνα με εγκεκριμένο προγραμματισμό (τακτικοί έλεγχοι), αυτεπάγγελτα (έκτακτοι έλεγχοι ή μετά από καταγγελία (έκτακτοι έλεγχοι).

Υπό επεξεργασία.

Κοινοποίηση